Názov projektu:
Príprava a spracovanie jačmeňa a výroba sladu Sladovňa Mlynica

Prijímateľ pomoci: Pilsberg, s.r.o.
sídlo: Murgašova 1, 058 80 Poprad

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie č.: 4 – Investície do hmotného majetku – časť B

Podopatrenie č.: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Číslo výzvy: 8/PRV/2015

Kód projektu: 042PO080035

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom diverzifikácie výroby spoločnosti Pilsberg, s.r.o. vybudovaním nových výrobných prevádzkových / logistických súborov pre prípravu a spracovanie jačmeňa a výrobu sladu. K naplneniu a dosiahnutiu celkového cieľa projektu prispeje naplnenie účelu projektu, ktorým je: zaviesť poskytovanie nových výrobných činností – príprava a spracovanie jačmeňa a výroba sladu, zabezpečiť energeticky efektívny výrobný proces výstavbou nových výrobných priestorov a sprevádzkovaním moderných inovatívnych technológií, zabezpečiť vysokú kvalitu výrobného procesu prostredníctvom moderných inovatívnych technológií a neustáleho počítačového monitorovania výrobného procesu, zvýšiť zamestnanosť vytvorením 2 nových pracovných miest v obci Mlynica a prispieť k sociálno – ekonomickému rozvoju obce, vybudovať silnú a stabilnú pozíciu v agropotravinárskom sektore a posilniť konkurencieschopnosť spoločnosti.

Predmet projektu: Predmetom projektu bolo vybudovanie nových výrobných priestorov a obstaranie novej inovatívnej technológie pre prípravu a spracovanie jačmeňa a výrobu sladu. Obstaraním a sprevádzkovaním inovatívnej výrobnej technológie sa zabezpečila kvalitná energeticky úsporná výroba, ktorá umožní vysokú mieru automatizácie výrobného procesu. Podporou rozvoja ekonomických aktivít prispieva spoločnosť k rastu konkurenčnej schopnosti a odbytu agropotravinárskeho sektora, implikuje transfer inovatívnych technológií a tvorbu dlhodobo udržateľných pracovných miest vo výrobe s pridanou hodnotou. Obstaraním inovatívnej technológie s nízkou energetickou spotrebou sa dosiahne efektívna a ekologická výroba, ktorá bude mať vplyv na kvalitatívne vlastnosti vstupnej a výstupnej suroviny.

http://www.apa.sk/

http://www.mpsr.sk/